نحوه محاسبه امتیاز:

بازدید خبر 2 امتیاز
ارسال مطلب 10 امتیاز
درج کامنت 5 امتیاز

# نام امتیاز بازدید خبر کامنت ارسال مطلب
1 Kian Mahmoudi 180 20 22 3
2 کسری جامی الاحمدی 66 13 8 0
3 علی میرقاید 40 15 2 0
4 alireza 1393 29 7 3 0
5 Soheil Madadi 29 12 1 0
6 علی موسوی 27 6 3 0
7 h r 21 3 3 0
8 Behnam Amini 21 3 3 0
9 Only Mannschaft 20 5 2 0
10 mehdi rezaee 14 2 2 0
11 ARTADAD DINELI 9 2 1 0
12 abdalla bavi 7 1 1 0
13 rinine TwendyYJ 7 1 1 0
14 Incisp ShearkIJ 7 1 1 0
15 Dwenry LiansaskUT 7 1 1 0
16 Sheark ensurnQE 7 1 1 0
17 Squeela PrurgeYJ 7 1 1 0
18 Adowmep squakeIJ 7 1 1 0
19 آرش معمار 7 1 1 0
20 EdikAnarp EdikAnarpDY 5 0 1 0
21 Correction Pen 4 2 0 0
22 مرتضی مخبری 2 1 0 0
23 Bumbsbi BumbqvpXU 2 1 0 0
24 Grilmsvw GrilmysmMH 2 1 0 0
25 MaryaAnarp MaryaAnarpDY 2 1 0 0
26 ZabalkanskijAnarp ZabalkanskijAnarpDY 2 1 0 0
27 excest AssomWapUT 2 1 0 0
28 MixailAnarp MixailAnarpDY 2 1 0 0
29 enzymn SeisseQE 2 1 0 0
30 DonaldWeeno DonaldWeenoCM 2 1 0 0
31 Keithusami KeithusamiQZ 2 1 0 0